Product was added to cart

Mini Pies

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Shortcrust "kourou" pastry filled with Kefalotyri cheese

SIMILAR PRODUCTS

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Sausage Mini Roll

Mini Brioche Turkey - Philadelphia