Good Afternoon {{ user.Name }}
Mini Pies

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Shortcrust "kourou" pastry filled with Kefalotyri cheese

SIMILAR PRODUCTS

Mini Ham & Cheese Pie

Parmesan Croissini

Sausage Mini Roll