Στο gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies & άλλες τεχνολογίες καταγραφής για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Πατήστε Συμφωνώ για να συνεχίσετε, ή επιλέξτε Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας. Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Παράγγειλε online & κέρδισε 50 διπλές προσκλήσεις Christmas Factory

Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό: «Παράγγειλε online & κέρδισε 50 διπλές προσκλήσεις για  το Christmas Factory»

  1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ” (έδρα Άλιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «Διοργανώτρια», διορ­γα­νώ­νει προω­θητική ενέργεια & διαγωνισμό με τίτλο ««Παράγγειλε online & κέρδισε 50 διπλές προσκλήσεις για το Christmas Factory»(εφεξής «ο Διαγωνισμός»).

1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ιστο­σελί­δας της Διοργανώτριας www.gregorys.gr ή/και του mobile application Gregory’s eorder, κατά την χρονική περίοδο από 9/12/2019 έως 15/12/2019 (και ώρα 23:59), με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτή­σουν ένα από τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.

1.4 H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

2.1. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού. 

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 09-12-2019 και ώρα Ελλάδος 7:00 π.μ., («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και τις 15-12-2019 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ. («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

3.2. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού κατόπιν ανακοίνωσης σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder, να κάνουν εγγραφή χρήστη ή να συνδεθούν με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να καταχωρήσουν την παραγγελία τους. Με κάθε ολοκλήρωση παραγγελίας, λαμβάνουν μία συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσουν τα παρακάτω δώρα. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει η παραγγελία τους να είναι ίση ή μεγαλύτερη με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery όπως αυτό ορίζεται από την υπηρεσία.

 

4.2 Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία με κάθε νέα παραγγελία (www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder), με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής. Κάθε συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για τα δώρα συνολικά.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») τη Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, η οποία θα αναδείξει πενήντα (50) νικητές.

5.3.  Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

5.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω Κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

- έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω
- δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή απάτης ή εν γένει αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
- έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6 Οποιαδήποτε συμμετοχή περιέχει υβριστικά σχόλια, που η Διοργανώτρια κρίνει ότι προσβάλλουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο ομάδες ανθρώπων ή καταστάσεις, θα θεωρούνται μη έγκυρες και θα αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό.

  1. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Πενήντα (50) διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο “The Christmas Factory θα διατεθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού. H παραλαβή του εισιτηρίου γίνεται κατά τη στιγμή άφιξης τους στο «The Christmas Factory», όπου και εξαργυρώνεται κατά την είσοδο των νικητών στο χώρο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.

6.4 Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγω­νι­σμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

6.5. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν ένα από τα δώρα θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέ­τει η εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ”  και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ” στις ημερομηνίες που ορίζονται παραπάνω.

6.6. Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://www.gregorys.gr/diagonismos-paraggeile-online-kerdise-50-diples-proskliseis-christmas-factory/ , την ημερομηνία που ορίζονται οι κληρώσεις (με το όνομα και το επώνυμο το οποίο έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική παραγγελία τους) και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει η εταιρία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ” για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους .

6.7 Συνολικά θα κληρωθούν πενήντα (50) τυχεροί νικητές καθώς και πενήντα (50) επιλαχόντες για την περί­πτωση που δεν κατα­στεί δυνα­τή η επικοινωνία με τους νικητές εντός δύο (2) ημερών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τη­τα της συμμε­το­χής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

6.8. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδη­σεο­γρα­φικό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στο www.gregorys.gr  

7.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 4, ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο χρήστης τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις.

  1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη

7.4 Διοργανώτρια δεν φέρει  καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί.

7.5 Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6 Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμε­τοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχο­ντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύ­νη αναλαμβά­νει αναφορικά με τις εν λόγω τρο­­πο­ποιήσεις. Επίσης, η Διοργα­νώ­τρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

7.7.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμε­τέ­χων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσω­πικού μηνύματος (inbox) στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.facebook.com/gregorys.gr ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@gregorys.gr

7.8.Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

7.9.Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr.

7.10 .Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανε­πι­­φύ­­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συν­ακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα­νώ­­τριας.

7.1.1Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.