Στο gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies & άλλες τεχνολογίες καταγραφής για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Πατήστε Συμφωνώ για να συνεχίσετε, ή επιλέξτε Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας. Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Όροι Διαγωνισμού «Athens Flying Week 2018»

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «ATHENS FLYING WEEK 2018»

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (έδρα Άλιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία 4 WISE MONKEYS (εφεξής «η Διαφημιστική») και την εταιρεία ContactPigeon (εφεξής «Πάροχος»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Athens Flying Week 2018» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας https://gregorys.cp.works/contest-Athens-Flying-Week-2018 (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως 20 νικητών  συνολικά, στην λήξη του διαγωνισμού.

1.3 H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1.      Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, https://gregorys.gr   καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει επίσης την παροχή συγκατάθεσης για την λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2.3 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ContactPigeon και 4Wise Monkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 18/09/2018 και ώρα Ελλάδος 18:00, («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 19/09/2018 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

3.2. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/contest-Athens-Flying-Week-2018

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.3. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. O χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο). Η αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και η παροχή συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώρηση των στοιχείων.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η συμμετοχή του καταχωρήθηκε.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα μίας συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία εγγραφής και θα έχει το δικαίωμα να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για τα δώρα συνολικά.

4.6. Έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό, θεωρούνται όσες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/contest-Athens-Flying-Week-2018 .

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα μας, σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο (εφεξής «η Κλήρωση») την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής

5.2. Η Κλήρωση εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή. Θα κληρωθούν ως νικητές είκοσι (20) άτομα. Η Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 20 επιλαχόντες

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο  https://gregorys.cp.works/contest-Athens-Flying-Week-2018 ή/και στην επίσημη σελίδα του ΓΡΗΓΟΡΗ  στο Facebook https://www.facebook.com/gregorys.gr/ προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο https://gregorys.cp.works/contest-Athens-Flying-Week-2018 καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.
 4. Έχει υποβληθεί από συμμετέχοντα που πληροί τους όρους του διαγωνισμού

5.6.  Ο χρήστης θα πρέπει εντός 12 ωρών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών  κ.ο.κ.

 

 1. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είκοσι (20) διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο οποιαδήποτε από τις 2 μέρες επιλέξει ο νικητής στο «Athens Flying Week 2018», που θα διεξαχθεί στην Τανάγρα στις 22-23 / 09 /2018.

Η Κλήρωση θα αναδείξει 20 τυχερούς νικητές και επιπλέον 20 επιλαχόντες.

 Το δώρο που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 18 ώρες από την αποστολή του ως άνω email ή απόπειρα επικοινωνίας στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο,  η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου.

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα σχετικά μετην αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6. Οι νικητές θα δηλώσουν το όνομά τους στην είσοδο του χώρου που διοργανώνεται το «Athens Flying Week 2018», ήτοι στην αεροπορική βάση Τανάγρας  για να τους παραδοθούν οι προσκλήσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια  (ή ο συνεργάτης αυτής)  δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια  αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί η συναίνεση κάθε Συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια  σύμφωνα με τους όρους, που προβλέπονται στη σχετική επιγραμμική δήλωση συναίνεσης, η οποία εμφανίζεται όταν ο χρήστης πρόκειται να προχωρήσει στη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και έως 31/12/2018 για προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις της  Διοργανώτριας

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο https://gregorys.gr.

9.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

9.3.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.