Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΩΡΟ Καφές για 1 χρόνο από το κατάστημα στη Βούλγαρη 42 στη Θεσσαλονίκη!»

Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Καφές για 1 χρόνο από το Κατάστημα Γρηγόρης στη Βούλγαρη 42 στη Θεσσαλονίκη!»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, με ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100 και e-mail: info@gregorys.gr (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία  με την εταιρεία με την επωνυμία «ContactPigeon», που εδρεύει στην Λεμεσό της Κύπρου, επί της οδού Ανεξαρτησίας & Κυριάκου Μάτση, με ΑΦΜ CY10331103P (εφεξής η «Πάροχος»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Καφές για 1 χρόνο από το Κατάστημα Γρηγόρης στη Βούλγαρη 42 στη Θεσσαλονίκη!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο website της Διοργανώτριας (https://giveit.link/gregorysgr). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας (https://gregorys.cp.works/page-1671455810) (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και συγκεκριμένοι οι μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας https://gregorys.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.           
2.3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια ή/και στην Πάροχο, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού..

2.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

2.5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.    

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την  23/12/2022 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») μέχρι και την 26/12/2022 και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3.2. Η Διοργανώτρια ή/και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα (https://gregorys.cp.works/page-1671455810).         

4.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.3. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. O χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στη σελίδα του Διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση αι κινητό τηλέφωνο). Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

4.3. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η συμμετοχή του καταχωρήθηκε.

4.4. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα μίας (1) συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία εγγραφής και θα έχει το δικαίωμα να αναδειχθεί νικητής μία (1) μόνο φορά για τα δώρα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική φόρμα στην Ιστοσελίδα (https://gregorys.cp.works/page-1671455810) από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

4.6. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο 5) θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή της Παρόχου, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή της Παρόχου ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας από την  Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 5. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτού το «Δώρο») είναι συνολικά πέντε (5).

5.2. Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) έγχαρτο κουπόνι για δωρεάν take away καφέ για ένα (1) χρόνο από το κατάστημα Γρηγόρης στην οδό Βούλγαρη 42 στη Θεσσαλονίκη (εφεξής «Κατάστημα»). Το κουπόνι αυτό, θα δίνει το δικαίωμα για παροχή 360 δωρεάν καφέδων για ένα (1) χρόνο, οι οποίοι θα μπορούν να εξαργυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή έως τη λήξη του κουπονιού στις 31/12/2023. Το κουπόνι, θα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο Κατάστημα Γρηγόρης στην οδό Βούλγαρη 42 στη Θεσσαλονίκη. Εάν κάποιος από τους Νικητές δεν έχει τη δυνατότητα να το εξαργυρώσει εκεί, τότε δεν μπορεί να λάβει το κουπόνι. Σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται ως Νικητής ο πρώτος από τους επιλαχόντες, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι Όροι.

5.3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλο/άλλα δώρο/α ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

6.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα της Διοργανώτριας, σε ειδική βάση δεδομένων.

6.2. Για την ανάδειξη των πέντε (5) Νικητών και των πέντε (5) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο (εφεξής η «Κλήρωση»), την Τρίτη 27/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην Κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν πέντε (5) Νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέσω του συστήματος της Διοργανώτριας.

6.3. Η Κλήρωση για την ανάδειξη των πέντε (5) Νικητών και των πέντε (5) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος https://commentpicker.com/random-name-picker.php, στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και από έναν εκπρόσωπο της Παρόχου. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

6.4. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική τους ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα (https://gregorys.cp.works/page-1671455810). Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

6.5. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας  (https://gregorys.cp.works/page-1671455810) καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

7.1. Οι Νικητές μετά το πέρας της Κλήρωσης, θα ανακοινωθούν στις 27/12/2022 τόσο στην Ιστοσελίδα (https://www.gregorys.gr/nikites-diagonismou-doro-kafes-gia-1-hrono/), όσο και από τον παρουσιαστή της ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού «PLUS RADIO 106,2», μεταξύ των ωρών 10:00-12:00 κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

7.2. Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση email ή το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής τους στην σελίδα του Διαγωνισμού.

7.3. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους Νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους και  για να παραλάβουν οι Νικητές τα Δώρα τους. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αποστείλουν προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τα Δώρα, ώστε να τις αναρτήσει κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή/και του Instagram.

7.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τoυς Νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης των Νικητών (αποστολή του ως άνω email ή απόπειρα επικοινωνίας στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο) ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα ανακοινωθούν από τον παρουσιαστή της ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού «PLUS RADIO 106,2» μεταξύ των ωρών 10:00-12:00, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι εκάστοτε επιλαχόντες και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών κ.ο.κ.

8. ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ

8.1. Εφόσον οριστικοποιηθούν οι Νικητές, η Διοργανώτρια θα αποστείλει τα Δώρα στους πέντε (5) Νικητές μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει και στη συνέχεια θα ενημερωθεί το Κατάστημα. Στο Κατάστημα στην οδό Βούλγαρη 42, θα υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης του κουπονιού, με την επίδειξή του, την αναφορά του ονόματος του Νικητή και την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. Οι πέντε (5) Νικητές θα πρέπει κάθε φορά να μεταβαίνουν στο Κατάστημα για να εξαργυρώνουν το έγχαρτο κουπόνι με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους. Η εξαργύρωση του Δώρου θα μπορεί να γίνει μόνο από το συγκεκριμένο φυσικό Κατάστημα και δεν μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες και Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/φθορά/ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα σχετικά με την αποστολή/παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

8.3. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

8.4.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε Νικητή το Δώρο του ή κάποιος Νικητής αρνηθεί το Δώρο του ή αν η Διοργανώτρια  αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω Νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά,ι κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια ή/και η Πάροχος  δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.        

9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

9.2. Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών των συμμετεχόντων για την διενέργεια της Κλήρωσης, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και τη δημοσίευση των ονομάτων των Νικητών στην Ιστοσελίδα (https://www.gregorys.gr/nikites-diagonismou-doro-kafes-gia-1-hrono/) και μέσω του παρουσιαστή της ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού «PLUS RADIO 106,2». Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα των Νικητών η Διοργανώτρια επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό τους, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη φωτογραφία των Νικητών (εφόσον αυτή έχει σταλεί στην Διοργανώτρια με την συναίνεσή τους), την επικοινωνία και ενημέρωσή τους και σχετικά με την παράδοση του Δώρου και πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση αυτού (Δώρου) στον εκάστοτε Νικητή.

9.3. Μετά την Κλήρωση του Διαγωνισμού, θα διαγράφονται άμεσα τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν κληρώθηκαν ως Νικητές ή επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και επιλαχόντων αποθηκεύονται για ένα μήνα μετά την ανάδειξή τους και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ). Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει: (α) το ονοματεπώνυμο των Νικητών και την διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 8 στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier και (β) το ονοματεπώνυμο των Νικητών στο Κατάστημα σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 8.

9.4. Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των Νικητών (Πάροχος), στην παράδοση (συνεργαζόμενη εταιρεία courier) και εξαργύρωση των Δώρων (Κατάστημα).

9.5. Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που το Κατάστημα ή η Πάροχος ή η συνεργαζόμενη εταιρεία courier επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

9.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση  για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή τους από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

10.2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

11.1. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προκειμένου να λαμβάνεις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ»,  που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αρ. 8, ΤΚ 174 56, με ΑΦΜ 094321194 («Εταιρεία») θα χρειαστούμε την ρητή συγκατάθεσή σου. Σημειώνοντας την επιλογή «Συναινώ», δίνεις τη συγκατάθεσή σου για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σου από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ»). 

Τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (e-mail).

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου: Με την συγκατάθεσή σου, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή προς εσένα πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, την διεξαγωγή δηλαδή προωθητικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι εν λόγω προωθητικές επικοινωνίες μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω newsletters καθώς και μέσω Web & app notifications).

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι η Εταιρεία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Η Εταιρεία διαθέτει συστήματα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση των ανωτέρω αρχείων, την μη χρήση αυτών για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω και την μη πρόσβαση σε αυτά μη δικαιούμενων προσώπων.

Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δια της Πολιτικής Απορρήτου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/)  ενημέρωση για την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσεις με την Εταιρεία προκειμένου να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα σου και να πληροφορηθείς αυτά, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου και να ζητήσεις τη τροποποίηση ή την διαγραφή των στοιχείων σου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σου, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα πριν την ανάκλησή της.