Στο gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies & άλλες τεχνολογίες καταγραφής για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Πατήστε Συμφωνώ για να συνεχίσετε, ή επιλέξτε Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας. Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Όροι Διαγωνισμού SAN-TA ΔΩΡΑ

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «SAN-ΤΑ ΔΩΡΑ»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ” , με έδρα στον Άλιμο Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100 , (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία ContactPigeon, με έδρα στη Λεμεσό, Ανεξαρτησίας & Κυριάκου Μάτση, Κύπρος, ΑΦΜ CY10331103P (εφεξής «Πάροχος»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «SAN-ΤΑ ΔΩΡΑ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας https://gregorys.cp.works/xmas-diagonismos  (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως 5 νικητών  συνολικά («Νικητές») και 5 επιλαχόντων («Επιλαχόντες»), στην λήξη του Διαγωνισμού.

1.3 H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1.      Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, https://gregorys.gr    καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει επίσης την παροχή συγκατάθεσης για την λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

2.3 Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια ή στον Πάροχο καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
2. 5 Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.


3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 11/12/2020 και ώρα Ελλάδος 12:00 μ.μ., («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 22/12/2020 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

3.2. Η Διοργανώτρια ή/και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/xmas-diagonismos .

4.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.3. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. O χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του Διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, πόλη διαμονής και τηλέφωνο). Η αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και η παροχή συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώρηση των στοιχείων.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η συμμετοχή του καταχωρήθηκε.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα μίας συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία εγγραφής και θα έχει το δικαίωμα να αναδειχθεί Νικητής μία μόνο φορά για τα δώρα συνολικά.

4.6. Έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό, θεωρούνται όσες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/xmas-diagonismos 

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα μας, σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των Νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο (εφεξής «η Κλήρωση») την Τετάρτη 23/12/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. 

5.2. Η Κλήρωση εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή. Θα κληρωθούν ως Νικητές πέντε (5) άτομα. Η Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον πέντε (5) Επιλαχόντες.

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο https://gregorys.cp.works/xmas-diagonismos  ή/και στην επίσημη σελίδα του ΓΡΗΓΟΡΗ  στο Facebook https://www.facebook.com/gregorys.gr/ προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

5.4. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας στο https://gregorys.cp.works/xmas-diagonismos καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 

  1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
  2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.
  4. Έχει υποβληθεί από συμμετέχοντα που πληροί τους όρους του διαγωνισμού

 

H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5.6.  Ο κάθε Νικητής θα πρέπει εντός 12 ωρών από την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά Νικητής ή Επιλαχών  κ.ο.κ.

6.ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέντε (5)  σετ Δώρων, ένα για κάθε Νικητή Κάθε σετ θα περιλαμβάνει τα εξής: 

- 1 θερμός Kαφέ
- 1 ημερολόγιο
- 1 ποδιά
- 2 σετ Αυτοκολλητάκια
1  εκτυπωμένο  μοναδικό κουπόνι με -5 ευρώ έκπτωση για  τρεις χρήσεις/παραγγελίες από το gregorys.gr και gregorys eorder app. 
-1 Χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα

Η Κλήρωση θα αναδείξει 5 τυχερούς Νικητές και επιπλέον 5 Επιλαχόντες.

 Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι Νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 12 ώρες από την αποστολή του ως άνω email ή απόπειρα επικοινωνίας στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο,  η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους Νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου.

7.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα σχετικά μετην αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας . Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε Νικητή το δώρο του ή κάποιος Νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια  αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί η συναίνεση κάθε Συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια  σύμφωνα με τους όρους, που προβλέπονται στη σχετική επιγραμμική δήλωση συναίνεσης, η οποία εμφανίζεται όταν ο χρήστης πρόκειται να προχωρήσει στη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/. Διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση που δίνουν με τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από αυτούς χωρίς όμως να επηρεαστεί η επεξεργασία που έλαβε χώρα κατά τον χρόνο ισχύος της συγκατάθεσης.

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων (πόλη διαμονής, τηλέφωνο), τα ονόματα που θα τυπωθούν στο προϊόν, για τον σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τη διενέργεια της προβλεπόμενης στον όρο 5 διαδικασίας, τη δημοσιότητα αυτού και των αποτελεσμάτων του σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση σε αυτούς των δώρων σύμφωνα με τον όρο 7 αλλά και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στους νικητές.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της προβλεπόμενης στον όρο 5 κλήρωσης και όσοι εξ αυτών δεν αναδειχθούν Νικητές ή Επιλαχόντες, τα προσωπικά τους δεδομένα διαγράφονται. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και Επιλαχόντων, αυτά αποθηκεύονται μέχρι ένα μήνα μετά την παράδοση των δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή τους και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών και στην απονομή/παράδοση των Δώρων (ContactPigeon ).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ., όπως για παράδειγμα να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ. 2109971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο https://gregorys.gr.

9.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

9.3.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.