Product was added to cart

Mini Pies

Mini Kourou Cheese Pie

Mini shortcrust ''kourou'' pastry with 3 cheeses: Feta, fresh Mizithra & Kefalotyri

SIMILAR PRODUCTS

Sausage Mini Roll

Mini Brioche Turkey - Philadelphia

Mini Ham & Cheese Pie