Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Οι Άνθρωποι του Γρηγόρη»

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, με ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100 και Ε-mail: info@gregorys.gr (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό στο Instagram, με την ονομασία «Οι Άνθρωποι του Γρηγόρη» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο website της Διοργανώτριας (https://giveit.link/gregorysgr) και στο Weg Portal της Διοργανώτριας (https://ops.gregorys.gr/portal/).

2] Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων του δικτύου Γρηγόρης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Weg Portal της Διοργανώτριας, είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι των καταστημάτων του δικτύου Γρηγόρης και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Weg Portal της Διοργανώτριας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω υπό 4.

3.2] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στo πλαίσιo του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Τέλος η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα ο οποίος κατά τη Λήξη του Διαγωνισμού δεν ανήκει πλέον στους εργαζομένους των καταστημάτων του δικτύου Γρηγόρης και δεν είναι εγγεγραμμένος στο Weg Portal της Διοργανώτριας.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 07/04/2023 (και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 21/04/2023 (και ώρα Ελλάδας 18:00 μ.μ.) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι (α) εγγεγραμμένος στο Instagram, (β) εγγεγραμμένος στο Weg Portal της Διοργανώτριας και (γ) να είναι εργαζόμενος σε κάποιο από τα καταστήματα του δικτύου Γρηγόρης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: (α) να  κάνουν follow το επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/) της Διοργανώτριας (β) να κάνουν accept στο Instagram την Διοργανώτρια ως «φίλη» (γ) να κάνουν like στην ανάρτηση/δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού και (δ) να αναφέρουν με σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού στο επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/) της Διοργανώτριας: το πραγματικό τους όνομα, το επίθετό τους και το κατάστημα Γρηγόρης στο οποίο εργάζονται αυτή τη στιγμή (εφεξής το «Κατάστημα»).

5.1] Κάθε σχόλιο (comment) που θα αναγράφει τα ανωτέρω υπό 5, είναι μια συμμετοχή στην Κλήρωση για να κερδίσει τα Δώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 6 και 7. Η ανάρτηση του σχολίου (comment) συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Κάθε σχόλιο (comment) στην ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί / αναδημοσιευθεί σε μελλοντικές αναρτήσεις στο επίσημο προφίλ Facebook (https://www.facebook.com/gregorys.gr) ή/ και στο επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/) της Διοργανώτριας, καθώς και στο Weg Portal της Διοργανώτριας (https://ops.gregorys.gr/portal/). Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο Νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του Instagram όσες φορές θέλει και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο 6) θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές των ατόμων που είναι εργαζόμενοι στα καταστήματα του δικτύου Γρηγόρης και είναι εγγεγραμμένοι στο Weg Portal της Διοργανώτριας. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Instagram από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά δέκα (10). Συγκεκριμένα:

• Ένας (1) Μεγάλος Νικητής, θα κερδίσει ένα (1) Ταξιδιωτικό Voucher αξίας χιλίων ευρώ (1000€) για διακοπές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Το Voucher μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 31/12/2023 και μπορεί να περιλαμβάνει διαμονή, φαγητό ή δραστηριότητες, κατόπιν σχετικής συνεννόησης του Νικητή με το συνεργαζόμενο με την Διοργανώτρια ταξιδιωτικό γραφείο.
• Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν έκαστος από ένα (1) Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite.
• Τέσσερις (4) Νικητές θα κερδίσουν έκαστος από ένα (1) Smartwatch Redmi 2 Lite Μαύρο.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλο/άλλα δώρο/α ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών: Για την ανάδειξη των δέκα (10) Νικητών (εφεξής «Νικητές» και έκαστος εξ αυτών «Νικητής») και των δέκα (10) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») την 27η Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην Κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν δέκα (10) Νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές των εργαζομένων των καταστημάτων του δικτύου Γρηγόρης, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Weg Portal της Διοργανώτριας, θα έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού Instagram, από τα σχόλια (comments) που θα έχουν υποβληθεί στην ανάρτηση (post) του official profile στο Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/gregorysgr/) και θα περιέχουν το σχόλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 5.

7.1] Η Κλήρωση για την ανάδειξη των δέκα (10) Νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος https://exportcomments.com/, στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Θα γίνει μέσω σχολίου (comment) κάτω από την ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού, μέσω story στο Instagram της Διοργανώτριας, αλλά και με σχετική ανάρτηση στο Weg Portal της Διοργανώτριας, ενημερώνοντάς τους ότι κέρδισαν και παράλληλα ζητώντας τους μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση του Καταστήματος στο οποίο εργάζονται ώστε να τους αποσταλούν τα Δώρα.

Στους μεν Νικητές που εργάζονται σε Κατάστημα που βρίσκεται εντός Αττικής, τα Δώρα θα παραδοθούν απευθείας από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, ο οποίος θα μεταβεί στο Κατάστημα που εργάζεται ο κάθε Νικητής.

Στους δε Νικητές που εργάζονται σε Κατάστημα που βρίσκεται εκτός Αττικής, τα Δώρα θα αποσταλούν από τη Διοργανώτρια στο Κατάστημα αυτό μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier.

Οι δέκα (10) Νικητές που θα αναδειχθούν μέσω Instagram, θα πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία τους, μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στη Διοργανώτρια, εντός 48 ωρών από την στιγμή ανάρτησης των Νικητών στη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας στο Instagram, αλλά και στο Weg Portal της Διοργανώτριας.

8.1] Έπειτα από την ανάδειξη των Νικητών, θα πρέπει και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο επίσημο Instagram account της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους Νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση καταστήματος Γρηγόρης στο οποίο εργάζονται) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβουν οι Νικητές τα Δώρα τους. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αναρτήσουν στο Facebook ή/και στο Instagram φωτογραφίες τους με τα Δώρα ή/και να τους ζητήσει να αποστείλουν προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τα Δώρα, ώστε να τις αναρτήσει κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή/και του Instagram, αλλά και στο Weg Portal της Διοργανώτριας. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να αναρτήσει τα σχόλια (comments) των Νικητών (με ή χωρίς την αναφορά του username τους) στα Social Media (σε post ή σε story), αλλά και στο Weg Portal της.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τoυς Νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης των Νικητών με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/gregorysgr/?hl=el μέσω stories (αναρτήσεις που διαρκούν 24 ώρες) και μέσω σχολίου (comment) στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού αλλά και μέσω σχετικής ανάρτησης στο Weg Portal της Διοργανώτριας, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι εκάστοτε επιλαχόντες, οι οποίοι ομοίως οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός 48 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτούς του σχετικού γραπτού μηνύματος, με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο Instagram της Διοργανώτριας, άλλως ομοίως χάνουν οριστικά και αυτοί κάθε δικαίωμα ή αξίωσή επί των Δώρων.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Εφόσον οριστικοποιηθούν οι Νικητές, στη συνέχεια η Διοργανώτρια: (α) στους μεν Νικητές που εργάζονται σε Κατάστημα που βρίσκεται εκτός Αττικής, θα αποστείλει τα Δώρα μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier στη διεύθυνση του Καταστήματος που εργάζονται και έχουν δηλώσει (β) στους δε Νικητές που εργάζονται σε Κατάστημα που βρίσκεται εντός Αττικής, εκπρόσωπος της Διοργανώτριας θα μεταβεί ο ίδιος και θα παραδώσει τα Δώρα σε αυτούς.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Instagram και στο Weg Portal της.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://ops.gregorys.gr/portal/.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών των συμμετεχόντων για την διενέργεια της κλήρωσης και τα σχόλια (comments) που αυτοί δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και τη δημοσίευση των ονομάτων των Νικητών μέσω stories και σχολίων (comments). Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα των Νικητών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό τους, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη φωτογραφία των Νικητών (εφόσον αυτή έχει σταλεί στην Διοργανώτρια με την συναίνεσή τους), την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σχετικά με την παράδοση του Δώρου και πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση αυτού στον εκάστοτε από τους δέκα (10) Νικητές.

11.2]. Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει το ονοματεπώνυμο των Νικητών και την διεύθυνση του Καταστήματος που εργάζονται που θα έχουν δηλώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 9 στον εκπρόσωπό της ή στον Δικαιοδόχο/εργοδότη (κατά περίπτωση), στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier (για Νικητές εκτός Αττικής), καθώς και στο συνεργαζόμενο με την Διοργανώτρια ταξιδιωτικό γραφείο. 

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στην παράδοση των Δώρων [εκπρόσωπος Διοργανώτριας ή Δικαιοδόχος/εργοδότης (κατά περίπτωση)], συνεργαζόμενη εταιρεία courier και συνεργαζόμενο με την Διοργανώτρια ταξιδιωτικό γραφείο.

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα του Instagram ή ο εκπρόσωπος της Διοργανώτριας ή η συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή το συνεργαζόμενο με την Διοργανώτρια ταξιδιωτικό γραφείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση  για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/) καθώς και των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Gregorys Portal (WEG) που βρίσκονται στο link (https://ops.gregorys.gr/echo/files/Terms_of_use_gregorys_portal.pdf  ) και η συμμετοχή τους συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή τους από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες Όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.