Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100, Ε-mail: info@gregorys.gr, εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό στο Instagram, με την ονομασία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο website της Διοργανώτριας.

2] Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια ή στη Διαφημιστική καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

3.2] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες), καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/10/2021 (και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 5/10/2021 (και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στον Διαδικτυακό Τόπο του Instagram και συγκεκριμένα στο post που αφορά αποκλειστικά και μόνο στο Διαγωνισμό και να απαντήσουν στην ερώτηση «Ποιος είναι ο αγαπημένος τους καφές απ’ το Γρηγόρη» κάνοντας παράλληλα mention δύο φίλους τους στα σχόλια κάτω από το post του Διαγωνισμού. Το post θα βρίσκεται αναρτημένο στο επίσημο Instagram account gregorysgr (https://www.instagram.com/gregorysgr/ ).

5.1] Κάθε απάντηση στο post της Διοργανώτριας από τον χρήστη, είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσει ένα (1) έγχαρτο κουπόνι για δωρεάν καφέ ενός χρόνου, ή ένα (1) από τα 5 (πέντε) επαναχρησιμοποιούμενα θερμός καφέ που θα δωρίσει η Διοργανώτρια. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του Instagram όσες φορές θέλει και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Instagram , από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά έξι (6). Ένας (1) μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα (1) έγχαρτο κουπόνι για δωρεάν καφέ ενός (1) χρόνου, το οποίο θα δίνει το δικαίωμα για παροχή 360 δωρεάν καφέδων για 1 χρόνο, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο μέχρι και τη λήξη του κουπονιού στις 30/11/2022. Το κουπόνι, θα μπορεί να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε κατάστημα Γρηγόρης της επιλογής του, το οποίο κατάστημα θα πρέπει να το δηλώσει στη Διοργανώτρια, κατά την πρώτη επικοινωνία του μαζί της. Εάν ο νικητής δεν έχει κατάστημα Γρηγόρης στην πόλη ή την περιοχή του, τότε δεν μπορεί να λάβει το κουπόνι. Σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται ως νικητής ο πρώτος από τους επιλαχόντες, για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι όροι. Παράλληλα, πέντε (5) νικητές, θα κερδίσουν από ένα (1) επαναχρησιμοποιούμενο θερμός καφέ Γρηγόρης.  

Τα δώρα των νικητών, θα σταλούν στη Διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την πρώτη τους επικοινωνία με την Διοργανώτρια.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο/άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των νικητών: Για την ανάδειξη των 6 (έξι) νικητών και των 6 (έξι) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί 1(μια) ηλεκτρονική κλήρωση την 5/10/2021 και ώρα 10:15 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν 6 (έξι) νικητές και 6 (έξι) επιλαχόντες, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού Instagram., από το post του διαγωνισμού του επίσημου Instragram account gregorysgr.

7.1] Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των 6 (έξι) νικητών και των 6 (έξι) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος https://commentpicker.com, στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπρόσωπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Θα γίνει με σχόλιο κάτω από το post του Διαγωνισμού στο Instagram και με αντίστοιχο story στο Instagram, ενημερώνοντας το κοινό για τους νικητές του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στο επίσημο Instagram account της (https://www.instagram.com/gregorysgr/?hl=el ) μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) και να δώσουν στη διοργανώτρια το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα Δώρα τους. Οι Νικητές θα πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία τους εντός 48 ωρών.

8.1] Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και διεύθυνση) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβουν οι νικητές τα δώρα τους. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αναρτήσουν στο Facebook ή στο Instagram φωτογραφίες τους με τα Δώρα ή να τους ζητήσει να αποστείλουν προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τα Δώρα, ώστε να τις αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και του Instagram.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τoυς Νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης των Νικητών με σχόλιο κάτω από το post του Διαγωνισμού στο Instagram και παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο (https://www.instagram.com/gregorysgr/?hl=el), τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι εκάστοτε επιλαχόντες, ο οποίοι ομοίως οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτούς, σχετικού γραπτού μηνύματος με προσωπικό μήνυμα στο Instagram, άλλως ομοίως χάνουν οριστικά και αυτοί κάθε δικαίωμα ή αξίωσή επί των Δώρων.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Εφόσον οριστικοποιηθoύν οι Νικητές, στη συνέχεια ανάλογα με τη διεύθυνσή που εκείνοι θα έχουν δηλώσει στο προσωπικό μήνυμα (direct message) προς την Διοργανώτρια αλλά και κατά την επικοινωνία τους με τη Διαφημιστική, θα αποσταλούν τα Δώρα.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στην landing page στο site της Διοργανώτριας.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα χρηστών των συμμετεχόντων για τη διενέργεια της κλήρωσης και στη συνέχεια επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών, την διεύθυνση αποστολής του Δώρου, καθώς και τα σχόλια που δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

11.2] Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται μέχρι ένα μήνα μετά την παράδοση των δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ.).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Επιπλεόν, οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.