Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « Τριήμερο με πολυτελές καταμαράν! »

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, με ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100 και Ε-mail: info@gregorys.gr (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό στο Instagram, με την ονομασία «Τριήμερο με πολυτελές καταμαράν!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο website της Διοργανώτριας (https://giveit.link/gregorysgr).

2] Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

3.2] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 05/05/2023 (και ώρα Ελλάδας 10:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 14/05/2023 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μεταβούν στο επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/) της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στην ανάρτηση που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Διαγωνισμό, να κάνουν like στην ανάρτηση/δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού και να αναφέρουν/κάνουν tag σε σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού τους φίλους τους που θα καλέσουν μαζί τους στην κρουαζιέρα.

5.1] Κάθε σχόλιο (comment) που θα αναγράφει τα ανωτέρω υπό 5, είναι μια συμμετοχή στην Κλήρωση για να κερδίσει τα Δώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 6 και 7. Η ανάρτηση του σχολίου (comment) συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Κάθε σχόλιο (comment) στην ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί / αναδημοσιευθεί σε μελλοντικές αναρτήσεις στο επίσημο προφίλ Facebook (https://www.facebook.com/gregorys.gr) ή/και στο επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/) της Διοργανώτριας. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο Νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του Instagram όσες φορές θέλει και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο 6) θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Instagram από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά ένα (1). Συγκεκριμένα:

Ένας (1) Νικητής, θα κερδίσει μία τριήμερη κρουαζιέρα με το καταμαράν «PEARLY GATES» (Lagoon 630) της εταιρείας με την επωνυμία «Perfect Yachts» (εφεξής «Perfect Yachts»), για τον ίδιο και άλλα επτά (7) αγαπημένα του πρόσωπα για το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 03/06/2023 10:00 έως 05/06/2023 18:00, αξίας δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000).

- Το καταμαράν θα ταξιδέψει στα νησιά της Ύδρας και του Πόρου ή της Τζιά και της Κύθνου, ανάλογα με τον καιρό. Το πρόγραμμα της τελικής διαδρομής θα ανακοινωθεί στο Νικητή από την «Perfect Yachts» λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

- Το Δώρο περιλαμβάνει τριήμερη διαμονή εντός του καταμαράν για 8 άτομα (Νικητής & 7 φίλοι αυτού), πρωινό, ελαφρύ μεσημεριανό και σνακ, τα 3 άτομα του προσωπικού της «Perfect Yachts» που θα βρίσκονται στο καταμαράν κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας, δηλαδή τον καπετάνιο, την cook και τη hostess, εξοπλισμό για παιχνίδια στη θάλασσα (water ski, kayak), free WiFi, πετσέτες θαλάσσης, κλινοσκεπάσματα, καύσιμα και όλους τους σχετικούς φόρους.

- Ο Νικητής λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση θα πρέπει να ενημερώσει την Διοργανώτρια και την «Perfect Yachts» για το ποια άτομα θα ταξιδέψουν μαζί του στην κρουαζιέρα (έως 7 άτομα). Για το λόγο αυτό θα του ζητηθεί από την Διοργανώτρια να συμπληρώσει το Crew List με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, αριθμό δελτίου ταυτότητας, κινητό τηλέφωνο, φύλο, εθνικότητα, e - mail), τα οποία θα διαβιβαστούν στην «Perfect Yachts». Τα άτομα που θα δηλωθούν δεν μπορούν να αλλαχθούν στη συνέχεια. Τα στοιχεία των ατόμων θα μπορούν να δηλωθούν έως και 2 (δύο) ημέρες πριν την αναχώρηση.

- Ο Νικητής και τα άτομα που έχει δηλώσει ότι θα ταξιδέψουν μαζί του, θα πρέπει να βρίσκονται στη Μαρίνα του Λαυρίου στις 09:00 π.μ. της 03/06/2023 για το check-in. Εκεί θα συναντήσουν το προσωπικό της «Perfect Yachts» που θα βρίσκεται μαζί τους στο καταμαράν και θα τους συνδράμει κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00. Η επιστροφή θα γίνει στις 05/06/2023 στις 18:00 στη Μαρίνα του Λαυρίου.

- Ο Νικητής, καθώς και τα άτομα που ταξιδέψουν μαζί του στην κρουαζιέρα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια, να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες συμπεριφοράς που αναφέρονται «TERMS OF CHARTER AGREEMENT» και το οποίο θα τους έχει γνωστοποιηθεί προηγουμένως, καθώς και με τις οδηγίες και υποδείξεις του skipper και του προσωπικού της «Perfect Yachts».

Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο/άλλα δώρο/α ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Το Δώρο που θα δοθεί κατά τους παρόντες Όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών: Για την ανάδειξη του ενός (1) Νικητή (εφεξής «Νικητής») και του ενός (1) επιλαχόντα, θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») την 15η Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην Κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν ένας (1) Νικητής και ένας (1) επιλαχών, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού Instagram, από τα σχόλια (comments) που θα έχουν υποβληθεί στην ανάρτηση (post) του official profile στο Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/gregorysgr/) και θα περιέχουν στα σχόλια την αναφορά/tag σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 5.

7.1] Η Κλήρωση για την ανάδειξη του ενός (1) Νικητή και του ενός (1) επιλαχόντα, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος https://exportcomments.com/, στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση του Νικητή: Θα γίνει μέσω σχολίου (comment) κάτω από την ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού, αλλά και μέσω story, στο Instagram της Διοργανώτριας, ενημερώνοντάς τον ότι κέρδισε και παράλληλα ζητώντας του μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το πλήρες ονοματεπώνυμό του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε η Διοργανώτρια να επικοινωνήσει μαζί του και να τον φέρει εν συνεχεία σε επαφή με τους εκπροσώπους της «Perfect Yachts», δίνοντάς του σχετικά στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να συνεννοηθούν για τις περαιτέρω λεπτομέρειες του Δώρου. Ο Νικητής που θα αναδειχθεί μέσω Instagram, θα πρέπει να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία του, μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στη Διοργανώτρια, εντός 48 ωρών από την στιγμή ανάρτησης του Νικητή στη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας στο Instagram.

8.1] Έπειτα από την ανάδειξη του Νικητή, θα πρέπει και ο ίδιος να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο επίσημο Instagram account της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με το Νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) κρίνει απαραίτητα για να συνεννοηθεί μαζί του για το Δώρο. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από το Νικητή να αναρτήσει στο Facebook, Instagram ή/και στο Tik Tok φωτογραφίες ή και βίντεό του από το τριήμερο της κρουαζιέρας, ή/και να του ζητήσει να αποστείλει προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες του από την κρουαζιέρα, ώστε να τις αναρτήσει κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, Instagram ή/και του Tik Tok. Σε ό,τι υλικό ανεβάζει από μόνος του ο Νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό, θα πρέπει να κάνει tag @gregorysgr και να έχει δημόσιο το προσωπικό του profile. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να αναρτήσει τα σχόλια (comments) του Νικητή (με ή χωρίς την αναφορά του username του) στα Social Media, σε post ή σε story.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τo Νικητή του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης του Νικητή με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/gregorysgr/?hl=el μέσω stories (αναρτήσεις που διαρκούν 24 ώρες) και μέσω σχολίου (comment) στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του καταλαμβάνει ο εκάστοτε επιλαχών, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός 48 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού γραπτού μηνύματος, με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο Instagram της Διοργανώτριας, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή επί του Δώρου.

9.] Όροι σχετικοί με το Δώρο: Εφόσον οριστικοποιηθεί ο Νικητής, στη συνέχεια η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον Νικητή για να τον ενημερώσει για το Δώρο και να τον φέρει σε επαφή με τους εκπροσώπους της «Perfect Yachts» που θα τον ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες, δίνοντάς του σχετικά στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Instagram.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών των συμμετεχόντων για την διενέργεια της κλήρωσης και τα σχόλια (comments) που αυτοί δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και τη δημοσίευση του ονόματος του Νικητή μέσω stories και σχολίου (comment). Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα του Νικητή, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό του, τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που ο Νικητής έχει κάνει tag μέσω του σχολίου του, τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που ο Νικητής θα δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα, τα στοιχεία επικοινωνίας του Νικητή (αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail) και των λοιπών ατόμων που έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα, την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τον αριθμό ταυτότητας του Νικητή και των λοιπών ατόμων που έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα, καθώς και τις φωτογραφίες του Νικητή (εφόσον αυτές έχουν σταλεί στη Διοργανώτρια με την συναίνεσή του), την επικοινωνία και ενημέρωσή του Νικητή και των λοιπών ατόμων που έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα σχετικά με το Δώρο και πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να φέρει τον Νικητή και τα λοιπά άτομα που έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα σε επαφή με τους εκπροσώπους της «Perfect Yachts».

11.2] Μετά την Κλήρωση του Διαγωνισμού, θα διαγράφονται άμεσα τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν κληρώθηκαν ως Νικητές ή επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα του Νικητή και του επιλαχόντα αποθηκεύονται για ένα (1) μήνα μετά την ανάδειξή του και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους του των όρων του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α’ και β’ ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που ο Νικητής έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα, αποθηκεύονται για το ίδιο ως άνω διάστημα και νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου. Για την παράδοση του Δώρου η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει στην «Perfect Yachts» το ονοματεπώνυμο του Νικητή και των ατόμων που έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του στην κρουαζιέρα, την ηλικία τους, τον αριθμό ταυτότητάς τους, τον φύλο, την εθνικότητα, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους και το e-mail τους.

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται με το Δώρο (εταιρεία «Perfect Yachts»).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα του Instagram ή η «Perfect Yachts» επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή τους από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες Όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.