Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ XMAS 2021

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «ΧMAS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2021»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, με ΑΦΜ 094321194, τηλ. 210 9971100 και e-mail: info@gregorys.gr, (εφεξής η «Διοργανώτρια») “ σε συνεργασία  με την εταιρεία ContactPigeon, με ΑΦΜ CY10331103P (εφεξής «Πάροχος»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΧMAS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2021» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021  (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως 11 νικητών  συνολικά και 11 επιλαχόντων, στην λήξη του διαγωνισμού.

1.3 H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1.      Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, https://gregorys.gr   καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.3 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείεςΓΡΗΓΟΡΗΣ και ContactPigeon καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 7/12/2021 και ώρα Ελλάδος 12:00 μ.μ, («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 17/12/2021 και ώρα Ελλάδος 23:59  μ.μ («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

3.2. Η Διοργανώτρια ή/και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021

4.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.3. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. O χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, πόλη διαμονής και τηλέφωνο)..

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η συμμετοχή του καταχωρήθηκε.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα μίας συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία εγγραφής και θα έχει το δικαίωμα να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για τα δώρα συνολικά.

4.6. Έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό, θεωρούνται όσες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021 

 5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα μας, σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο (εφεξής «η Κλήρωση») την Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 

5.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ο (1) ένας μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το (1) κινητό τηλέφωνο Apple iPhone 13 /128GB /5G /Midnight και οι δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Christmas Kit .Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (1) επιλαχών για το μεγάλο δώρο τηλέφωνο Apple iPhone 13 /128GB /5G /Midnight και δέκα (10) επιλαχόντες για τα Christmas Kit, για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021  ή/και στην επίσημη σελίδα της Διοργνώτριας Facebook https://www.facebook.com/gregorys.gr/ προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

5.4. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021 καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.
 4. Έχει υποβληθεί από συμμετέχοντα που πληροί τους όρους του διαγωνισμού

5.6.  Ο χρήστης θα πρέπει εντός 12 ωρών από την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών  κ.ο.κ.


 6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει (1) ένα κινητό τηλέφωνο:

Apple iPhone 13 /128GB /5G /Midnight 

 • Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από (1) ένα Christmas kit. Το κάθε kit περιέχει:
 • 1 ημερολόγιο
 • 1 χριστουγεννιάτικη ποδιά
 • 3 πακέτα κάψουλες αλουμινίου Γρηγόρης (1 classic, 1 arabica, 1 decaf)
 • 5 σοκολάτες γάλακτος Γρηγόρης
 • 5 σοκολάτες υγείας Γρηγόρης
 • 1 κουτί μελομακάρονα
 • 1 κουτί κουραμπιέδες
 • 1 ευχετήρια κάρτα
  • 1 πακέτο post it

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ο (1) ένας μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το (1) κινητό τηλέφωνο Apple iPhone 13 /128GB /5G /Midnight και οι δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Christmas Kit .Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (1) επιλαχών για το μεγάλο δώρο τηλέφωνο Apple iPhone 13 /128GB /5G /Midnight και δέκα (10) επιλαχόντες για τα Christmas Kit, για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων. 

 Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

7.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι Νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 18 ώρες από την αποστολή του ως άνω email ή απόπειρα επικοινωνίας στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο,  η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά  επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου.

7.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα σχετικά μετην αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας . Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια  αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

8.1 Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων για τη διενέργεια της κλήρωσης, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού (σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού) και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο των Νικητών, τα στοιχεία επικοινωνίας των Νικητών (e-mail και τηλέφωνο), τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο Νικητή.

8.2. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται μέχρι ένα μήνα μετά την παράδοση των Δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

8.3. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

8.4. Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς.

8.5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

8.6 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο https://gregorys.gr.

9.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

9.3.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

 Προκειμένου να λαμβάνεις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ»,  που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αρ. 8, ΤΚ 174 56, με ΑΦΜ 094321194 («Εταιρεία») θα χρειαστούμε την ρητή συγκατάθεσή σου. Σημειώνοντας την επιλογή «Συναινώ», δίνεις τη συγκατάθεσή σου για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σου από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ»)

 

Τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:  ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (e-mail) & πόλη διαμονής

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου: Με την συγκατάθεσή σου, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή προς εσένα  πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, την διεξαγωγή δηλαδή προωθητικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι εν λόγω προωθητικές επικοινωνίες μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω newsletters καθώς και μέσω Web & app notifications).

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι Εταιρεία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Η Εταιρεία διαθέτει συστήματα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση των ανωτέρω αρχείων την μη χρήση αυτών για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω και την μη πρόσβαση σε αυτά μη δικαιούμενων προσώπων.

Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δια της Πολιτικής Απορρήτου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του https://gregorys.cp.works/xmas-contest-2021 ενημέρωση για την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσεις με την Εταιρεία προκειμένου να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα σου και να πληροφορηθείς αυτά, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου και να ζητήσεις τη τροποποίηση ή την διαγραφή των στοιχείων σου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σου, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα πριν την ανάκλησή της.