Good Afternoon {{ user.Name }}
Mini Pies

Mini Kourou Cheese Pie

Mini shortcrust ''kourou'' pastry with 3 cheeses: Feta, fresh Mizithra & Kefalotyri

SIMILAR PRODUCTS

Mini Ham & Cheese Pie

Parmesan Croissini

Sausage Mini Roll